Delhi دہلی

The academic year 2024-25 at Jamia Niswan Al Salafia Tirupati is set to commence

"Jamia Niswan Al Salafia Tirupati is the epitome of my life’s goals and dreams.” – Dr. Nowhira Sheikh


New Delhi ( News Release Mutiur Rahman Aziz) The academic year 2024-25 at Jamia Niswan Salafia Tirupati, Andhra Pradesh, has commenced with great anticipation as new students are welcomed into its esteemed halls. From distant corners of the country, aspiring female scholars converge to immerse themselves in the pure teachings of the right path shown by our Prophet Muhammad (peace be upon him) at Jamia Niswan al-Salfiyyah. Here, they delve into the depths of religious knowledge, guided by esteemed scholars and experts, while exploring the intricacies of tradition and innovation (Bid’ah and Khurafat) in the light of the Holy Book and Sunnah. Jamia Niswan al-Salafiya, known as the cradle of a thousand girls, nurtures its scholars in a lush green environment, fostering a thirst for knowledge through wise counsel. Recognizing the importance of contemporary education, the management has integrated modern textbooks into the curriculum, catering to the evolving needs of female students at higher levels of academia. The incorporation of modern sciences into the curriculum of Jamia Niswan al-Salfiyyah will undoubtedly facilitate the pursuit of higher education for female students. Moreover, the institution has consistently strived to integrate contemporary knowledge by administering distance exams for 10th and 12th grades through the official board. Jamia Niswan al-Salafiya stands out as a beacon of education in India, not only catering to academic needs but also fostering the intellectual growth of its students through various competitive examinations and awards.


For instance, the administration periodically selects outstanding female students to engage in dawa and preaching activities in different areas, promoting both academic excellence and moral development. Female students are provided with guidance through engaging with inquiries from individuals with varying levels of education, thereby enhancing their preparation for academic endeavors amidst societal challenges. They are encouraged to cultivate their intellectual capacity by addressing concerns and uncertainties prevalent in the community. Additionally, students are motivated towards holistic development through the recognition of their achievements in culinary skills, sportsmanship, public speaking, and creative writing. Jamia Niswan Salafia Tirupati exemplifies a commitment to empowering women through education, providing them with the tools they need to succeed academically, professionally, and morally. As the academic year unfolds, may the students of Jamia Niswan al-Salafiya embark on a journey of growth, enlightenment, and service to humanity. Dr. Nowhera Shaikh, the visionary founder of Jamia Niswan al-Salafiya, embarked on a monumental journey to establish this institution amidst formidable challenges. Recognizing the paramount importance of meeting the educational needs of the community, she initiated trade endeavors as a means to fund her visionary project. Through unwavering dedication and sincere intentions, Dr. Shaikh witnessed remarkable growth in her trade, a testament to divine favor, which laid the foundation for the institution’s global expansion in a remarkably short span of time. Driven by a profound commitment to disseminate the teachings of the Holy Quran and the Sunnah of Prophet Muhammad, Dr. Shaikh endeavored to dispel societal misconceptions and transform a humble rented space into a beacon of knowledge. Her determination was further fueled by the unfortunate reality of many women living in impoverished conditions due to limited access to education. Understanding that educating future generations necessitates raising awareness, particularly among women, Dr. Shaikh set out to debunk the widespread misconception that religious schools and institutions cater solely to the economically disadvantaged.


With this goal in mind, she envisioned establishing a seminary and religious institution equipped with modern facilities, investing a substantial sum of 100 crores to dispel this illusion. With divine blessings and a sincere intention, Dr. Shaikh’s initiative aimed at revolutionizing the perception of religious institutions and ensuring access to quality education for all. Gradually, facilities were discreetly arranged, leading to the emergence of Jamia Niswan al-Salafiya as the premier institution in India, where thousands of female students now pursue their studies. Spanning across fifty provinces, the institution is supported by dedicated educators who impart knowledge with passion and commitment. Hundreds of staff members tirelessly ensure the well-being of the students, providing essential services such as meal preparation and pastoral care. Jamia Niswan al-Salafiya stands as a testament to Dr. Shaikh’s vision and perseverance, offering a nurturing environment where students can flourish academically and spiritually. Through wise counsel and guidance, the institution fosters a culture of intellectual curiosity and moral integrity among its students. As the institution continues to thrive, it remains steadfast in its commitment to excellence, embracing modernity while upholding the timeless values of purity and religious integrity. Dr. Nowhera Shaikh’s legacy as a trailblazer in education continues to inspire generations, leaving an indelible mark on the landscape of educational institutions in India. Mr. Ismail Sheikh Sahib, Vice Chancellor of Jamia Niswan Al-Salfiyyah, is dedicated to enhancing the institutions under his care through his abilities, persistent efforts, and integrity. Known for his deep respect for renowned scholars and fostering their companionship, Mr. Ismail Shaikh invites distinguished scholars from across the country weekly to deliver special lectures and sermons, inspiring female students, addressing their intricate queries, and promoting religious education in society. As the esteemed Patron of Patrons, Ms. Bilqis Sahiba, affectionately referred to as Ms. Bilqis Sheikh Nani Maa by the students, supports Dr. Nowhera Sheikh and Mr. Ismail Sheikh in their endeavors.


Their presence brings joy akin to that of parents visiting for the students of Jamia Niswan Al-Salafiya. Ms. Bilqis Sheikh, fondly known as Nani Ma, makes a point to visit the girls every month, despite her busy schedule, to listen to their needs and concerns and ensure their comfort and well-being. The administrator, Mr. Abdul Aziz Sahib Mughal, Is praised for his tireless dedication, exemplary manners, and foresight, which keep the university running smoothly and efficiently. While Jamia Niswan al-Salafiyyah excels in purity and religious values, it stands out uniquely in India for its exceptional management and discipline.ia for its exceptional management and discipline.

Related posts

डॉ. नौहेरा शेख की कामयाबी पर विरोधियों की घिनौनी साजिशें

Paigam Madre Watan

بلڈوزر سیاست بند کرو۔ ایس ڈی پی آئی کا مطالبہ

Paigam Madre Watan

Supreme Court Denies ED Plea to Revoke Bail of Heera Group CEO

Paigam Madre Watan

Leave a Comment

türkiye nin en iyi reklam ajansları türkiye nin en iyi ajansları istanbul un en iyi reklam ajansları türkiye nin en ünlü reklam ajansları türkiyenin en büyük reklam ajansları istanbul daki reklam ajansları türkiye nin en büyük reklam ajansları türkiye reklam ajansları en büyük ajanslar